Giấy phép vận tải hành khách

FiduLink hỗ trợ các công ty trong nỗ lực thành lập Công ty và xin giấy phép Vận tải Hành khách (Vận tải Hành khách Đường bộ). Giấy phép này cấp quyền kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách.

Giấy phép taxi

FiduLink hỗ trợ các công ty trong nỗ lực thành lập Công ty và xin giấy phép Vận tải Người bằng Taxi (Taxi Vận tải). Giấy phép này cấp quyền kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng Taxi.

Giấy phép vận chuyển hàng hóa

FiduLink hỗ trợ các công ty trong nỗ lực thành lập Công ty và xin giấy phép Vận tải Hàng hóa Đường bộ (Road Freight Transport). Giấy phép này cấp quyền kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa.

Giấy phép lái xe UBER

FiduLink hỗ trợ các công ty trong nỗ lực thành lập công ty và xin giấy phép vận tải hành khách bằng xe ô tô hoặc xe limousine (Vận tải đường bộ). Giấy phép này cấp quyền kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách.

Giấy phép vận tải hàng không

FiduLink hỗ trợ các công ty trong nỗ lực thành lập Công ty và xin giấy phép Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không (Air Transport of Goods). Giấy phép này trao quyền cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không cho Hàng hóa.

Giấy phép vận tải hành khách hàng không

FiduLink hỗ trợ các công ty trong nỗ lực thành lập Công ty và lấy giấy phép Vận chuyển Người bằng Đường hàng không (Air Transport of People). Giấy phép này cấp quyền cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

Giấy phép vận tải hàng hải

FiduLink hỗ trợ các công ty trong nỗ lực thành lập Công ty và xin giấy phép Vận tải Hàng hóa Hàng hải (Maritime Transport of Goods). Giấy phép này cấp quyền kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa.

Giấy phép vận tải người hàng hải

FiduLink hỗ trợ các công ty trong nỗ lực thành lập Công ty và lấy giấy phép Vận tải Người Hàng hải (Maritime Transport of People). Giấy phép này cấp quyền kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách hàng hải.

Chúng tôi đang trực tuyến!